Ex-HubSpot Senior CRM-spesialisti Konsulttinasi.

HubSpotin migraatio-opas 2024: Aloittelijoille

Jarno Ylilehto

6 min read

Share via social media:

Yritykset eri puolilla maailmaa siirtyvät digitaaliseen maailmaan. Tämä tarkoittaa verkkosisällön ja markkinoinnin tärkeyden kasvua. HubSpot tarjoaa tehokkaan työkalun tähän siirtymiseen, mutta aloittelijoille alusta voi tuntua monimutkaiselta.

Tässä oppaassa käymme läpi HubSpotin toiminnallisuudet askel askeleelta. Tavoitteena on auttaa sinua ottamaan kaiken hyödyn irti tästä markkinoinnin ja myynnin automaatiojärjestelmästä.

Mikä on HubSpot ja miten se auttaa yrityksiäsi

HubSpotin perusteet

HubSpot websiteHubSpot on monipuolinen markkinointi- ja myyntialusta. Se tarjoaa työkaluja asiakkaan sitouttamiseen eri vaiheissa. Yritykset voivat automatisoida erilaisia prosesseja, kuten sähköpostimarkkinointia ja verkkosivustojen hallintaa. Tämä säästää aikaa ja parantaa tehokkuutta.

HubSpotin perusteisiin kuuluvat asiakassuhteiden hallinta, markkinointianalytiikka ja myyntiputken hallinta. Yritykset voivat seurata ja analysoida asiakkaiden käyttäytymistä, jotta he voivat tehdä parempia päätöksiä markkinoinnista ja myynnistä.

HubSpot tarjoaa myös paljon koulutusmateriaalia ja tukiportaaleja auttamaan yrityksiä hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ennen HubSpotin käyttöönottoa yritysten on tärkeää valmistautua huolellisesti. Tämä sisältää nykyisen tieto- ja asiakasrekisterin siirtämisen järjestelmään ja henkilöstön kouluttamisen uusien työkalujen käyttöön. Näihin toimenpiteisiin panostaminen voi auttaa välttämään ongelmia migraation yhteydessä ja varmistaa sen sujuvan etenemisen.

HubSpotin hyödyt yrityksellesi

HubSpot voi auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa ja kasvattamaan myyntiään monin tavoin. Esimerkiksi markkinoinnin automaation avulla yritys voi tehostaa markkinointiponnisteluja ja sitouttaa asiakkaita paremmin.

Asiakasvirran hallinta puolestaan auttaa yritystä ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä ja tarpeita. Myynnin seurantatyökalut taas auttavat yritystä seuraamaan myyntiputken etenemistä ja parantamaan myyntiprosessia.

HubSpotin käyttöönotto voi myös parantaa yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä, esimerkiksi raportointityökalujen avulla, jotka tarjoavat tärkeää tietoa yrityksen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Valmistautuminen HubSpot migraatioon

Tavoitteiden asettaminen

Yrityksellä on useita tavoitteita HubSpot-migraation suhteen. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on varmistaa, että migraatio sujuu mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti ilman suurempia käyttökatkoja. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää uusia HubSpot-ominaisuuksia ja -toiminnallisuuksia entistä paremmin markkinoinnin ja myynnin tehostamiseksi.

Toinen tavoite on varmistaa, että uusi tietoarkkitehtuuri tukee liiketoiminnan tarpeita mahdollisimman hyvin ja tarjoaa riittävät mahdollisuudet tulevaisuuden kasvulle.

Tavoitteiden asettamisessa on tärkeää ottaa huomioon sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset mittarit. Esimerkiksi mitattavia tavoitteita voivat olla uusien liidejen määrä, markkinointiyhteistyön tehokkuuden parantuminen, sekä asiakaspalvelun ja myynnin prosessien virtaviivaistaminen. Samalla on tärkeää arvioida myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja työntekijäkokemuksen kehittymistä uuden järjestelmän käyttöönoton myötä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan usein erilaisia resursseja, kuten aikaa, osaamista ja taloudellisia panostuksia. Oikeiden resurssien varmistaminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen on keskeistä tavoitteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

On tärkeää, että tavoitteiden asettaminen ja niiden mittaaminen ovat kaikkien yrityksen relevanttien osapuolten yhteinen ponnistus, jotta migraatioprosessi sujuu mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Datan auditointi

Datan auditointi HubSpot migraatiota varten on prosessi. Sen tarkoituksena on varmistaa kaiken tarvittavan tiedon asianmukainen siirto uuteen järjestelmään. Tämä sisältää nykyisten tietojen laadun tarkastelun ja varmistamisen siitä, että kaikki oleelliset tiedot siirretään onnistuneesti.

Datan auditoinnissa olisi tarkastettava kaikki asiakastiedot. Tähän kuuluvat yhteystiedot, asiakastoiveet ja aiemmat vuorovaikutukset. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että nykyiset markkinointitoimenpiteet ja asiakassegmentointitiedot siirtyvät moitteettomasti.

Datatarkistuksen avulla voidaan myös tunnistaa ja ratkaista mahdolliset epäjohdonmukaisuudet tai puutteet nykyisissä tiedoissa ennen siirtymistä. Tämä varmistaa, että HubSpot migraatio tapahtuu mahdollisimman sujuvasti ja kaikki tärkeät tiedot ovat saatavilla uudessa järjestelmässä.

Tiimin kouluttaminen

Tiimi tarvitsee koulutusta HubSpotin perusteiden opettamiseksi. Tämä sisältää asiakasrekisterin hallinnan, markkinoinnin automaation ja myynnin automatisoinnin.

Tärkeää on, että tiimillä on tarpeeksi taitoja ja resursseja markkinoinnin, myynnin ja asiakastuen osalta, jotta he voivat hyödyntää ohjelmistoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjauksen ja tuen saaminen on myös ratkaisevan tärkeää. Tämä auttaa tiimiä ratkaisemaan ongelmia nopeasti ja tehokkaasti, sekä pysymään ajan tasalla ohjelmiston mahdollistamista toiminnoista ja päivityksistä.

Jatkuvan ja monipuolisen koulutuksen tarjoaminen varmistaa, että tiimi pystyy hyödyntämään HubSpotia tehokkaasti pitkällä tähtäimellä.

Vaiheet HubSpot migraatioon

Data siirron suunnittelu

Yrityksen suunnitellessa HubSpot-migraatiota, on tärkeää tunnistaa tavoitteet ja tarpeet siirron takana. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakasdatan siirtämisen, sekä digitaalisten markkinointikampanjoiden tehokkaan hallinnan.

Yrityksen tulee varmistaa, että data siirretään tehokkaasti ja luotettavasti HubSpotiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi varmistamalla, että kaikki datan osa-alueet, kuten asiakastiedot ja markkinointikampanjat, siirtyvät oikein ja säilyvät eheänä.

Tämän varmistamiseksi tiimin tulee vastaanottaa koulutusta ja tarvittavia resursseja siirtosuunnitelman saumattomaan toteuttamiseen. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutusta uuden järjestelmän käytössä, sekä riittävien resurssien varaamista tekniseen tukitiimiin, jotta mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista nopeasti ja tehokkaasti.

Migraation aikatauluttaminen

Migraation aikatauluttaminen HubSpotiin on tärkeä suunnitella tarkasti ja huolellisesti. Tärkeää on ottaa huomioon kaikki tarvittavat resurssit, kuten työntekijöiden osaaminen ja aika, tekniset välineet ja budjetti, luodakseen oikean aikataulun.

Ensimmäisenä vaiheena on määrittää selkeät tavoitteet ja aikataulu projektille. On myös tärkeää arvioida realistisesti tarvittavat resurssit. Sen jälkeen on tärkeää määrittää vaiheet, joissa migraatio tullaan toteuttamaan, ja varata tarvittava aika kullekin vaiheelle, kuten suunnitteluun, testaukseen, ja varsinaiseen siirtymiseen.

On myös tärkeää varmistaa, että työntekijät ovat koulutettuja ja valmiita uuden järjestelmän käyttöön varmistaakseen onnistuneen migraation. Näin mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista nopeasti ja tehokkaasti. Aikataulun luomisessa on tärkeää myös varata tarpeeksi aikaa odottamattomille ongelmille ja viiveille, jotta projekti pysyy aikataulussa.

Räätälöidyn siirtosuunnitelman luonti

HubSpot-migraation siirtosuunnitelman luominen vaatii huolellista suunnittelua ja järjestelmällistä lähestymistapaa. Ensimmäinen vaihe on nykyisen tietokantarakenteen, tiedon määrän ja laadun määrittäminen. Tämä auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea tulisi siirtää HubSpotiin. Seuraavaksi on tärkeää arvioida, mitkä osat nykyisestä järjestelmästä tulisi ottaa mukaan uuteen järjestelmään ja mitkä osat voidaan jättää pois. Tämä varmistaa tehokkaan ja tarkan siirron HubSpotiin.

Integraation toimivuus muihin järjestelmiin on myös tärkeää varmistaa. Lisäksi on olennaista laatia suunnitelma tiedon validoinnista ja testauksesta HubSpotissa ennen varsinaista siirtoa. Nämä vaiheet ovat avainasemassa sujuvan ja tarkan siirtymisen varmistamisessa HubSpotiin ja uuden järjestelmän käyttöönotossa.

Datan siirto HubSpotiin

Yhteystietojen ja asiakastietojen siirto

Yhteystietojen ja asiakastietojen siirto HubSpotiin voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Yleisimmin käytetään HubSpotin tarjoamia työkaluja ja integraatioita.

Tietojen siirrossa on tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot siirtyvät oikein ja mahdollisimman tehokkaasti. Tämä sisältää muun muassa tietojen laadun tarkistamisen ennen siirtoa, tarvittavien tietokenttien määrittämisen ja mahdollisten kaksoiskappaleiden eliminoinnin.

Lisäksi on tärkeää varmistua siirron vaikutuksista esimerkiksi asiakaspalveluun ja markkinointiin, jotta haittavaikutukset voidaan välttää.

Siirtovaiheissa on kriittisen tärkeää huomioida tiedot kuten sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja asiakastietämys varmistaakseen onnistuneen lopputuloksen. Erityisesti manuaalista siirtoa tehtäessä tiedon tarkistaminen ja puhtaanapito on erittäin merkityksellistä.

Esimerkiksi sähköpostilistojen siirtäminen oikein ja lainmukaisella tavalla on tärkeää tämän päivän vaatimusten mukaisesti.

Myyntitietojen siirto

Myyntitietojen siirto HubSpotiin on tärkeä vaihe yrityksen siirtyessä kyseiseen alustaan. Tärkeimmät tiedot, jotka siirretään, ovat asiakkaiden yhteystiedot, osto- ja tilaushistoria sekä myynnin ennusteet. Lisäksi siirretään mahdollisten potentiaalisten asiakkaiden tiedot.

Tärkeät vaiheet tietojen siirtämisessä HubSpotiin ovat tietojen puhdistaminen ja valmistelu siirtoa varten, integraation rakentaminen olemassa oleviin järjestelmiin sekä siirron jälkeinen tarkistusvaihe, jotta varmistetaan tietojen oikea siirtyminen ja niiden käytettävyys HubSpotissa. Tällä prosessilla vältetään virheet siirtovaiheessa.

Myyntitietojen oikeellisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää siivota kohdetietokanta ja testata integraatio perusteellisesti ennen varsinaista siirtoa HubSpotiin. Näin varmistetaan, että kaikki tarvittavat tiedot siirtyvät oikein ja että uusi järjestelmä toimii tehokkaasti ja virheettömästi myynnin tukemisessa.

HubSpotin asetukset ja mukauttaminen

Yrityksen tarpeiden ja liiketoimintastrategian perusteella voidaan mukauttaa HubSpotin asetuksia tehokkaasti. Tärkeimmät näkökohdat mukauttamisessa ovat käyttäjäoikeuksien hallinta, asiakasviestinnän personointi sekä raportoinnin ja analytiikan konfigurointi. Näiden avulla yritys pystyy mukauttamaan HubSpotin toiminnot vastaamaan paremmin liiketoimintatarpeita ja tavoitteita. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että HubSpotin asetusten mukauttaminen sopii yrityksen brändi- ja viestintälinjaan.

Tämä auttaa varmistamaan kohdennetun viestinnän ja markkinoinnin onnistumisen. Yritys voi esimerkiksi ottaa käyttöön räätälöityjä lomakkeita, sähköpostimalleja ja automaatio-ominaisuuksia HubSpotissa vastaamaan paremmin liiketoimintatarpeita.

Käyttöönotto ja ensimmäiset askeleet HubSpotissa

Kun käytät HubSpotia ensimmäistä kertaa, seuraavat vaiheet ovat tärkeitä:

  1. Hallitse asetuksia ja mukauta alusta alkuun.
  2. Asenna ja määritä järjestelmä organisaatiosi tarpeiden mukaan.
  3. Syötä käyttäjätiedot ja määritä asiakasviestintätyökalut.
  4. Konfiguroi liidien seuranta.
  5. Lisää tarvittavat integraatiot ja mukauta käyttäjäkokemus.
  6. Päivitä ja mukauta jatkuvasti käyttäjätilanteiden mukaan.
  7. Hyödynnä alustan tarjoamaa koulutusmateriaalia ja ohjeita.

Vinkkejä HubSpotin pitkäaikaiseen käyttöön

HubSpotin pitkäaikaisessa käytössä voit hyödyntää sen raportointityökaluja.

Näin voit seurata yleisimpiä metriikoita, kuten liidien ja kontaktien määrää, markkinointikampanjoiden tuloksia sekä myyntitiimin suoritusta.

Automatisointi auttaa merkittävästi pitkäaikaisessa käytössä.

Se vähentää toistuvia manuaalisia tehtäviä ja tehostaa markkinointi- ja myyntityötä.

HubSpotin integraatiot muiden järjestelmien kanssa mahdollistavat datan tehokkaan jakamisen eri tiimien välillä.

Ne myös mahdollistavat prosessien automatisoinnin.

Esimerkiksi CRM:n ja sähköpostimarkkinoinnin integraatio parantaa liidien jäljitystä ja kommunikaatiota asiakkaiden kanssa.

Näiden käytäntöjen avulla HubSpotin pitkäaikainen käyttö mahdollistaa tehokkaan ja jatkuvan markkinoinnin ja myynnin kehityksen.